Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz
Derneğimiz
Derneğimiz Hakkında Genel Bilgi
Derneğimiz 9 Ocak 2008 de kuruldu.25 Mayıs 2008 de ilk kongresini yaptı.Kurulduğu günden bu yana her gün kendini geliştirmektedir.Köy derneği olması münasebetiyle , köyle İstanbul arasındaki köprü vazifesini yapmaya çalışmaktadır.
 
Üye Listesi
 
Üyelik Dilekçesi
 
Dernek Tüzüğü
 KASTAMONU İLİ HANÖNÜ İLÇESİ GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ  KÜLTÜR  TURİZM KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (GÖK-DER)   DERNEĞİ TÜZÜĞÜ       Derneğin Adı ve Merkezi       Madde 1- Derneğin Adı: “KASTAMONU İLİ HANÖNÜ İLÇESİ GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ  KÜLTÜR  TURİZM KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (GÖK-DER)    Derneğidir.       Derneğin merkezi İstanbul’dur.  Şubesi açılmayacaktır.       Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı       Madde 2-A. Derneğimizin amacı; başta İstanbul ili olmak üzere ülkemizde yaşayan insanlarımızın genelde ise şerefli ve değerli bir varlık olan tüm insanların, en önemli “evrensel hak” olan “içsel hoşnutluk” ihtiyacına kavuşması, kendisi ve “çevre”si ile dost, mutlu ve gerçek manada başarılı olması için, her boyutta gelişimine katkı sağlayan ahlakî, manevi, ruhsal, bedensel, kültürel, sanatsal, sosyal vb. her türlü faaliyetlerde bulunmak, Üyelerinin birbirleriyle kültürel yardımlaşma, dayanışma içinde olmalarını ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak  amacı ile kurulmuştur.Bu amaç içinde geçen ifadelerin tanımları şöyledir:Evrensel Hak: Doğruluğu her özgür aklın ve vicdanın kabul edeceği, ilgili tüm tarafların gözünden bakılıp her yönüyle, geçmişi-bugünü-geleceği ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak incelendiğinde ortaya çıkan, her akıl sahibinin bizzat ve gönülden kabul edeceği, seveceği, hoşnut olacağı, evrensel, değişmez, kesin ve ortak olan ve tüm iyilikleri içinde barındıran değerdir.Çevre: Hayvanlar, bitki örtüsü, yer altı/üstü zenginlikleri gibi canlı-cansız doğa ile insan yapısı çevre unsurlarıdır.İçsel Hoşnutluk: Özü itibariyle şerefli ve değerli bir varlık olan insanın, kendisiyle ve çevresiyle dost, mutlu ve gerçek manada başarılı olabilmesi için gereken “gerçek hoşnutluk ve iç huzur”dur.B. Derneğimiz amacı doğrultusunda, aşağıda örnek olarak sayılan tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar:         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri                       1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,     4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,5-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,       7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde , federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, 10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,11-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,                                                                                                           12- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak13- Dernek bünyesinde folklor, solo ve koro müzik gurupları ile spor kulüpleri kurar faaliyetlerini yürütür. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs verebilir                                                                                                                                                                         14- Köyümüzün tarihi, kültürel, folklorik özelliklerini, turistik yörelerini gerek hemşerilerimize, gerek ülkemiz, gerekse de dünya insanlarına tanıtmak ve Gökçeağaç  sevgisini geliştirmek amacıyla her türlü akademik çalışmalar yapar veTuristik geziler düzenler.                                                                                                                         15-- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda  federasyonlara    katılır                                                                                                                                                                                                        16- Köyümüzdeki  Orman ürünlerinin işlenmesi için gerektiğinde işletme kurulmasına öncülük eder. Arazilerimizin sulanması ve organik tarım yapılabilmesi için Köyümüze yapılacak ‘Gökçeağaç Göleti’nin yapımının hızlandırılması konusunda Köy ihtiyar heyeti ile birlikte hareket eder17- Yayla Turizmini ve av turizmini geliştirmek için proje hazırlatabilir. Gökçeağaç Köyü Yayla Şenlikleri’ tertip etmek, İstanbul’da yaşayanlarla Köydekilerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak,  Köyümüzün ve yöremizin kültürünü yaymak için faaliyetlerde bulunur.                                                                                                              18--Köyümüzde çıkabilecek her türlü maden arama, çıkarma ve işleme esnasında çevreye zarar veren veya verebilecek kuruluşlarla gerektiğinde mücadele etmek, Köyümüzün sınırlarının korunmasında, köy yönetimine yardımcı olur.                                19- Köyümüz  ve çevresinin güzelleştirilmesi için köy yönetimi ile işbirliği yapar, köyümüzde bulunan tarihi ilkokulumuzun çok amaçlı kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri  Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.       Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.       Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.        Üyelikten Çıkma       Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.       Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.        Üyelikten Çıkarılma       Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.       1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,       2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,       3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,       4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.       Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.       Dernek  Organları       Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.       1-Genel kurul,        2-Yönetim kurulu,       3-Denetim kurulu,       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı UsulüMadde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.       Genel kurul;1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,       2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.        Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ŞekilleriMadde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.Genel Kurulun Görev ve YetkileriMadde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.           1-Dernek organlarının seçilmesi,       2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,       3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,       4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,       5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,       6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,       7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,       8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,       9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,       10-Derneğin vakıf kurması,       11-Derneğin fesih edilmesi,       12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.       Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri       Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.        Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri        Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.       1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,       2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,       3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak       4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,       5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak       6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,       7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,       8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,       9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.       10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,       Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri       Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.        Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.       Denetim Kurulunun Görev ve YetkileriDenetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Derneğin Gelir Kaynakları        Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.       1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.        2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.7-Diğer gelirler.             Madde 13-Defter tutma esasları;Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.Kayıt UsulüDerneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak DefterlerDernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Defterlerin TasdikiDernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesiİşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.       Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.Alındı BelgeleriDernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.Yetki BelgesiYönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;Genel Kurul Sonuç BildirimiOlağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir Taşınmazların BildirilmesiDerneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.Değişikliklerin BildirilmesiDerneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.Madde 17-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Derneğin İç DenetimiMadde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.Derneğin Borçlanma Usulleri Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.        Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği       Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.        Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli        Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleriGenel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde KASTAMONU İLİ HANÖNÜ İLÇESİ GÖKÇEAĞAÇ KÖYÜ  KÜLTÜR  TURİZM KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (GÖK-DER)                                                                      Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.        Hüküm Eksikliği       Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.                        Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri:1-Şükrü MUTLU                       Başkan2-Hasan ERGÜL                       Muhasip3-Hasan YUMUŞAK                            Sekreter4-Hikmet ATMACA                   Üye                                                                                                                                        5- Hakkı YILMAZ                         Üye    6-Mustafa USLU                                Üye7-Hüseyin ATMACA                  ÜyeYeni  Yönetim Kurulu Üyelerinin;                                                                                           Adı ve Soyadı       :               Görev Unvanı              : 1-Şükrü MUTLU                       Başkan2-Mustafa YILDIRIM                Başkan Yardımcısı3-Hasan KILINÇ                       Sekreter4-Hikmet ATMACA                   Muhasip                                                                                                                       5-Ertan USLU                          Üye       Bu tüzük 22 (Yirmiiki) maddeden  ibarettir   
 
Dernek Tarihçesi
DERNEĞİMİZ 9 OCAK 2008 TARİHİNDE KURULDU.
 
Dernek Merkezi
Dernek Merkezimiz:Cumhuriyet mahallesi, Karlıdere cad. Harbiye sokak no:2/C ÜSKÜDAR
 
Dernek Faaliyetleri
Köyde yağmur duasına katılmak ve katkıda bulunmak.Piknik düzenlemek,Ramazanda  iftar programları tertip etmek.TV Programlarına katılarak derneğimizi tanıtmak.Düğün ,nişan , mevlit ve cenazelere katılımı sağlamak duyurmak için SMS  den yararlanmak.GÖKDERSPOR U geliştirmek.v.b
 
Derneğimizin Hedefleri
Hedefimiz İstanbul'da bir yer alıp derneğimizi oraya taşımak.Köyde yapılacak güzel işlerde köylülerimizle beraber olmak.Mesela şu an acil Gölet meselemizi halletmek.
 
Dernek Hesap Numaraları

T.C ZİRAAT BANKASI LİBADİYE ŞUBESİ ŞUBE KODU:2069 HESAP NO:50598723-5002  İBAN:TR37 0001 0020 6950 5987 2350 02

 

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi